පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන වටිනා දෘෂ්ටිය කුමක්ද

වටිනා දෘෂ්ටිය කුමක්ද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close