පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන සංවර වෙන විදිය

සංවර වෙන විදිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close