පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ආදීනවය දැක සාරත්වය නැතිකිරීම

ආදීනවය දැක සාරත්වය නැතිකිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close