පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන පෘතග්ජන ගති ලක්ෂණය

පෘතග්ජන ගති ලක්ෂණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close