පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ආස්වාදය මුල් කර පරිහරනය කිරීම

ආස්වාදය මුල් කර පරිහරනය කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close