පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන උපාදානයට හේතුව අවිද්‍යාව

උපාදානයට හේතුව අවිද්‍යාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close