පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන අවිද්‍යාව නිසා ඇස රූපයට උපාදාන වීම

අවිද්‍යාව නිසා ඇස රූපයට උපාදාන වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close