පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ඇස රූපයට උපාදීනීයයි

ඇස රූපයට උපාදීනීයයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close