භාවනාවමෛත්‍රී මාන්නය නැතීවීම

මාන්නය නැතීවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close