භාවනාවමෛත්‍රී ආසේවන ප්‍රත්‍යය ලැබීම

ආසේවන ප්‍රත්‍යය ලැබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close