භාවනාවමෛත්‍රී අභ්‍යාසයක් වශයෙන් කිරීම

අභ්‍යාසයක් වශයෙන් කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close