භාවනාවමෛත්‍රී සිත, කය, වචන, මෙත්තා සහගත වීම

සිත, කය, වචන, මෙත්තා සහගත වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close