භාවනාවමෛත්‍රී මටත් අනුන්ටත් යහපතක් වීම

මටත් අනුන්ටත් යහපතක් වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close