භාවනාවමෛත්‍රී මෙත්තා සහගතව කිරිම

මෙත්තා සහගතව කිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close