භාවනාවමෛත්‍රී වත්තක් හා සමානව

වත්තක් හා සමානව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close