භාවනාවමෛත්‍රී නිර්වානය ඉලක්ක කර

නිර්වානය ඉලක්ක කර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close