භාවනාවමෛත්‍රී මෛත්‍රී සිත තුල ගමන් කිරීම

මෛත්‍රී සිත තුල ගමන් කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close