ඒකාන්තයෙන් එන කර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close