නිවන් මගනිවන කෙලෙස්වලින් හටගන්නා අවිද්‍යාව

කෙලෙස්වලින් හටගන්නා අවිද්‍යාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close