නිවන් මගනිවන ප්‍රකාරයෙන් යථාර්තය දැකීමේ ප්‍රඥාව

ප්‍රකාරයෙන් යථාර්තය දැකීමේ ප්‍රඥාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close