නිවන් මගනිවන නුවනින් දැක්කදේ ඥාන

නුවනින් දැක්කදේ ඥාන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close