ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්දැඩි ලෝභය දූෂ්‍ය මානසිකත්ව ව්‍යාපාදය

දූෂ්‍ය මානසිකත්ව ව්‍යාපාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා