ඉවසීමේ සිමාව ඉක්මවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා