ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්දැඩි ලෝභය දැඩි ලෝභය අයින් කිරිමෙන් නීවරණ දුරුවීම

දැඩි ලෝභය අයින් කිරිමෙන් නීවරණ දුරුවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා