ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්දැඩි ලෝභය ඇලීමේ ගැටීමේ බලවත් පැත්ත

ඇලීමේ ගැටීමේ බලවත් පැත්ත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා