සියලු ලෝභ ක්ෂය වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා