ලෝභය සහ දැඩි ලෝභය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා