දිව්‍ය ලෝකදේව සංඛාර දහම කුමක්දැයි දැන ගැනීම

දහම කුමක්දැයි දැන ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා