දිව්‍ය ලෝකදේව සංඛාර හීනෙන් හෝ හැබයින්

හීනෙන් හෝ හැබයින් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා