නිවන් මගනිවනආර්යත්වයප්‍රඥා චක්ෂුසය දුකෙන් නිදහස් වීමයි අවශ්‍යතාවය

දුකෙන් නිදහස් වීමයි අවශ්‍යතාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා