නිවන් මගනිවනආර්යත්වයප්‍රඥා චක්ෂුසය මාර්ගය වඩන අයට කරන ඇපඋපස්ථාන

මාර්ගය වඩන අයට කරන ඇපඋපස්ථාන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා