නිවන් මගනිවනආර්යත්වයප්‍රඥා චක්ෂුසය ඥානය වර්ධනය වන කුසල්

ඥානය වර්ධනය වන කුසල් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා