පටිච්චසමුප්පාදය කුසල මූල පටිච්චසමුප්පාදය

කුසල මූල පටිච්චසමුප්පාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා