යහපත් පුන්‍ය ගුනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා