ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය උතුරුකුරු දිවයින,පූර්ව විදේහය,අපරගෝයානය,ජබ්බුද්වීපය

උතුරුකුරු දිවයින,පූර්ව විදේහය,අපරගෝයානය,ජබ්බුද්වීපය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා