ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය ලෝක විෂය අචින්ත්‍යයි

ලෝක විෂය අචින්ත්‍යයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා