දස අකුසලයට මග පෑදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close