පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර සංඛාර වලට නම් අතීතයේ යෙදීම

සංඛාර වලට නම් අතීතයේ යෙදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා