රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, පොට්ටබ්බ කාම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close