මාරයාගේ මර උගුල් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා