දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පද ������������������������ ������������������������������������������ ������������ ���������

������������������������ ������������������������������������������ ������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close