දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පද ������������������������ ������������������������������������������ ������������ ��������� 61

������������������������ ������������������������������������������ ������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close