දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පද සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය

සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close