ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ ලයෙහි වර්ණය බලා සිත කීම

ලයෙහි වර්ණය බලා සිත කීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close