ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ මානසිකත්වය පරිවර්තනය වීම

මානසිකත්වය පරිවර්තනය වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close