ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ පුන්‍යානුමෝදනාවක් කිරිමේදි

පුන්‍යානුමෝදනාවක් කිරිමේදි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close