ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ සෙත් කිරිමේදි අඳුරු කිරණ කැපීම

සෙත් කිරිමේදි අඳුරු කිරණ කැපීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close