ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ සත්වයින්ගේ අදුරු කිරණ

සත්වයින්ගේ අදුරු කිරණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close