ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ ඒඒ අවස්ථවට අනුකූල වර්නය

ඒඒ අවස්ථවට අනුකූල වර්නය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close