ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ ස්වාභාවික පුද්ගලයකුගේ තත්වය

ස්වාභාවික පුද්ගලයකුගේ තත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close