චක්‍ර විහිදිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close